Huishoudelijk Reglement 2023

Artikel 1. Naam 
Artikel 2. Bestuur 
Artikel 3. Lidmaatschap
Artikel 4. Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Artikel 5. Jaarlijkse bijdrage 
Artikel 6. Toelatingscommissie 
Artikel 7. Toetsingscommissie 
Artikel 8. Bijscholingscommissie 
Artikel 9. Klachtencommissie
Artikel 10. Commissie van Beroep 
Artikel 11. Logo of beeldmerk 
Artikel 12. Verenigingsblad 
Artikel 13. Wijziging Huishoudelijk Reglement 

 

Artikel 1. Naam
Indien er in de tekst sprake is van de VYN dan wordt daarmee bedoeld: de Vereniging Yogadocenten Nederland.


Artikel 2. Bestuur
2.1. Het bestuur vergadert zo vaak als nodig, tenminste viermaal per jaar.
2.2. Bestuursbesluiten worden met gewone meerderheid van stemmen door de aanwezige bestuursleden genomen. Deze besluiten kunnen alleen worden genomen als tenminste de helft van het totaal aantal bestuursleden aanwezig is.
2.3. Bestuurders en vaste docenten van erkende opleidingen kunnen niet plaatsnemen in het bestuur.


Artikel 3. Lidmaatschap
3.1. De VYN maakt onderscheid tussen VYN 200 en VYN 500 lidmaatschap.
3.1.1. Om voor het VYN 200 of VYN 500 lidmaatschap in aanmerking te komen, geldt het volgende:
Voor de VYN 200: een opleiding te hebben gevolgd bij een door de VYN erkend opleidingsinstituut. Docenten kunnen dan direct lid worden. Voor de VYN 500 geldt: docenten hebben een opleiding gevolgd bij een door de VYN erkend opleidingsinstituut. Ze kunnen dan direct lid worden. Zonder deze erkenning dient men te beschikken over een internationaal erkend 500 uren certificaat. Bij deze optie dient een docent een aanvraag voor lidmaatschap in bij de toelatings-commissie. Indien een docent niet aan de voorwaarden voldoet kan de toelatingscommissie – als hier reden toe is – een positieve voordracht voor lidmaatschap doen aan het bestuur en heeft het bestuur mandaat te beslissen over toelating als lid.
Alle docenten dienen bij hun aanvraag kopieën te overleggen van diploma’s, getuigschriften e.d. die betrekking hebben op de uitoefening van het beroep van yogadocent.
3.1.2. Ieder lid dient de bereidheid te tonen zichzelf te blijven ontwikkelen en scholen op het gebied van yoga.
3.1.3. Van ieder lid wordt verwacht dat hij/zij bijschoolt gedurende de door de VYN aangegeven periode met een vastgesteld aantal punten zoals vermeld in het bijscholingsreglement. Dat bijscholingsreglement dient als aanhangsel van dit huishoudelijk reglement te worden beschouwd maar maakt er geen deel van uit.
3.1.4. Ieder lid verplicht zich te houden aan de beroepscode, die als aanhangsel van dit huishoudelijk reglement dient te worden beschouwd maar er geen deel van uitmaakt.
3.1.5. Van deze regels kan slechts in uitzonderlijke, door het bestuur te bekrachtigen gevallen, worden afgeweken
3.2. Docent in opleiding. Vanaf de start van een door de VYN erkende opleiding kan een student lid worden. Om vervolgens in aanmerking te komen voor het lidmaatschap VYN 200 of VYN 500 erkend docent dient men voor VYN 200 binnen maximaal drie jaar de opleiding te voltooien, voor VYN 500 binnen maximaal zes jaar. Na afronding van de opleiding dient men een aanvraag voor het lidmaatschap erkend docent in bij de ledenadministratie, met overlegging van de inschrijving voor en het diploma van de betreffende opleiding.
3.3. Algemeen. Indien de VYN een aanvraag voor lidmaatschap afwijst, zal deze afwijzing schriftelijk, via e-mail, aan de aanvrager worden meegedeeld. De aanvrager kan bezwaar maken tegen de afwijzing, zoals vermeld wordt in punt 5.3 van de statuten. Dit bezwaar dient binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van afwijzing bij het secretariaat per email te zijn binnengekomen (secretariaat@yoganederland.nl).

 

Artikel 4. Algemene Ledenvergadering
4.1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur (zie verder artikel 17.1 t/m 17.9 van de statuten).
4.2. Voorstellen van leden dienen uiterlijk twee weken vóór aanvang van de vergadering schriftelijk bij het secretariaat ingediend te zijn.
4.3. De algemene ledenvergadering bespreekt geen onderwerpen die slechts een persoon betreffen. Dit kan bilateraal met de voorzitter worden besproken.
4.4. De algemene ledenvergadering bespreekt geen onderwerpen die niet goed en tijdig gedocumenteerd aan de leden zijn verzonden.
4.5. Toegang tot de algemene ledenvergadering. Zie verder artikel 15.1 van de statuten.


Artikel 5. Jaarlijkse bijdrage
De jaarlijkse bijdrage, artikel 8 van de statuten van de VYN, wordt per automatische incasso aan het begin van het kalenderjaar door de VYN geïnd. Als een lid, ook nadat hij/zij daartoe is gemaand, de contributie niet binnen een periode van twee maanden betaalt, vervalt het lidmaatschap. In uitzonderingsgevallen kan door het bestuur van deze regel worden afgeweken.


Artikel 6. Toelatingscommissie
6.1. Toelating van nieuwe leden wordt gedaan door de toelatingscommissie (toelating@yoganederland.nl).
6.2. Bij toelating van aanvragers die niet zijn afgestudeerd bij een van de erkende opleidingen wordt door de toelatingscommissie een toetsing gedaan bij ten minste één van de bestuursleden. Deze raadpleging functioneert als ad-hoc toelatingscommissie.
6.3. Het toelatingsbeleid wordt toegepast in overeenstemming met de artikelen 4 en 5 van de statuten van de VYN en artikel 3 van het huishoudelijk reglement van de VYN.
6.4. In vervolg op een besluit tot weigering van het lidmaatschap zoals bedoeld in artikel 5.3 van de statuten van de VYN, kan betrokkene bezwaar maken. Een bezwaar wordt ingediend bij het secretariaat en opgepakt door de toelatingscommissie samen met een bestuurslid en een lid van de toetsingscommissie.


Artikel 7. Toetsingscommissie
Ten behoeve van de erkenning van opleidingen, genoemd in artikel 3.2b. van de statuten van de VYN, wordt het bestuur bijgestaan door een toetsingscommissie bestaande uit tenminste drie gewone leden van de VYN en één bestuurslid. Bij een aanvraag voor erkenning door de VYN vindt toetsing plaats zoals omschreven in het ‘Basis Programma Opleidingen’, dat als aanhangsel van dit huishoudelijk reglement dient te worden beschouwd maar er geen deel van uitmaakt. Tijdens het toetsingsproces is het een opleiding niet toegestaan misleidende informatie naar buiten te brengen omtrent de toekomstige erkenning. Ter dekking van de te maken kosten dient de opleiding het bedrag te betalen dat vermeld is in het Basis Programma Opleidingen.


Artikel 8. Bijscholingscommissie
8.1. De Bijscholingscommissie toetst de aanvragen tot erkenning van bijscholingen.
8.2. De commissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden.
8.3. De commissie hanteert een procedure voor erkenning die is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering, het bijscholingsreglement, dat als aanhangsel van dit huishoudelijk reglement dient te worden beschouwd maar er geen deel van uitmaakt.
8.4. De commissie besluit over de erkenning van een bijscholing bij meerderheid van stemmen.


Artikel 9. Klachtenadviescommissie
Het bestuur kan zich bij de behandeling van een klacht laten bijstaan door een klachtenadviescommissie. Voor de samenstelling van deze commissie en de behandeling van een klacht wordt verwezen naar het klachtenreglement dat als aanhangsel van dit huishoudelijk reglement dient te worden beschouwd maar er geen deel van uitmaakt.


Artikel 10. Commissie van Beroep
Betrokkene kan, na de bezwaarprocedure, beroep aantekenen tegen een afwijzing tot toelating, een besluit tot opzegging van het lidmaatschap of een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap. Betrokkene kan schriftelijk beroep aantekenen binnen een maand na ontvangst van het bericht met het besluit. Het beroep wordt gestuurd aan het secretariaat van de VYN. Voor de behandeling van dit beroep zal door het bestuur een commissie van beroep worden samengesteld. De commissie dient te bestaan uit tenminste drie personen. Dat kunnen zowel leden als niet-leden zijn.


Artikel 11. Logo of beeldmerk
11.1. Het recht tot het voeren van het logo of beeldmerk van de VYN komt uitsluitend toe aan leden.
Ereleden kunnen slechts het logo gebruiken wanneer ze actief lesgeven.
11.2. Het is docenten in opleiding niet toegestaan het logo of beeldmerk te gebruiken.
11.3. Het logo of beeldmerk is persoonsgebonden en erkent het docentschap in het geven van reguliere yogalessen door het verenigingslid.
11.4. Het logo of beeldmerk blijft eigendom van de VYN.
11.5. Het deurschild met logo is voor leden tegen een waarborgsom beschikbaar en dient bij het einde van het lidmaatschap binnen één maand te worden geretourneerd aan de penningmeester of het secretariaat.
11.6. Indien het logo of beeldmerk ten onrechte wordt gebruikt, kan het bestuur overgaan tot sancties en/of publicatie van deze onjuiste handelwijze in het verenigingsblad of waar dat nodig wordt geacht.


Artikel 12. Verenigingsblad
De VYN streeft ernaar om minimaal viermaal per jaar een verenigingsblad uit te geven.


Artikel 13. Wijziging Huishoudelijk Reglement
De algemene ledenvergadering wijzigt of vult dit huishoudelijk reglement aan met een meerderheid van tenminste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Een voorstel tot wijziging van dit reglement moet tenminste zeven dagen voor de dag waarop de voorstellen zullen worden behandeld, schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht. Dit huishoudelijk reglement is een op 13 mei 2023 gewijzigde versie van het huishoudelijk reglement dat eerder op 15 mei 2021 is goedgekeurd.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.