Statuten

Concept 

De statuten worden ter concept gepubliceerd in afwachting van registratie bij de notaris.

13 mei 2023

 

Artikel 1. Naam
Artikel 2. Zetel en duur
Artikel 3. Doel en uitvoering
Artikel 4. Leden
Artikel 5. Lidmaatschap
Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
Artikel 7. Rechten en verplichtingen
Artikel 8. Jaarlijkse bijdrage
Artikel 9. Rechten docenten in opleiding en donateurs
Artikel 10. Bestuur
Artikel 11. Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 12. Bestuur, taak en vertegenwoordiging
Artikel 13. Rekening en verantwoording
Artikel 14. Algemene Ledenvergadering
Artikel 15. Toegang en stemrecht
Artikel 16. Voorzitterschap/notulen
Artikel 17. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
Artikel 18. Statuten
Artikel 19. Ontbinding

 

Artikel 1. Naam
De vereniging draagt de naam: Vereniging Yogadocenten Nederland, hierna te noemen VYN.

 

Artikel 2. Zetel en duur
2.1. De VYN is gevestigd te Peize.
2.2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3. Doel en uitvoering
3.1. Het doel van de VYN is:
a. Het behartigen van de belangen van de bij de VYN aangesloten leden: docenten in opleiding en erkende docenten.
b. Het scheppen van omstandigheden die kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en kwaliteit van yoga(educatie) van de leden.
3.2. Zij tracht dit doel te verwezenlijken door:
a. Het geven van advies en steun aan de leden op alle terreinen bij hun yoga-activiteiten.
b. Het bevorderen en organiseren van scholing en van bij- en nascholing op het terrein van yoga en aanverwante gebieden.
c. Het helpen en adviseren van (aankomende) yogadocenten bij zaken die zich rond hun opleiding en bedrijfsvoering voordoen.
d. Het bevorderen van en deelnemen aan organisaties die yoga-activiteiten in Nederland en op internationaal vlak bundelen en behartigen.
e. Het voeren van het logo of beeldmerk van de VYN volgens de regels in het Huishoudelijk Reglement, Artikel 10.
f. Alle andere, wettige middelen die aan het gestelde doel beantwoorden.

 

Artikel 4. Leden
De VYN kent verschillende soorten leden: VYN-500-lid, VYN-200-lid, docent in opleiding, senior lid, erelid. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle in het eerste lid bedoelde leden zijn opgenomen met vermelding van de categorie waartoe zij behoren.
4.1. Leden VYN-500 en leden VYN-200 zijn docenten die beschikken over voldoende opleiding en ervaring zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement en die via de aldaar beschreven toelatingsprocedure als lid zijn geaccepteerd.
4.2. Docenten in opleiding zijn leden die een door de VYN erkende (500 of 200 uurs) opleiding volgen.
4.3. Senior leden zijn leden die geen lessen meer verzorgen.
4.4. Ereleden zijn leden die vanwege hun buitengewone verdienste(n) voor de VYN of door het verbreiden van yogabeoefening in het algemeen, door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur en/of de leden daartoe zijn benoemd.
4.5. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die jaarlijks een door het bestuur vastgesteld minimaal bedrag schenken aan de VYN.
4.6. Docenten in opleiding, leden-VYN-500, leden-VYN-200, seniorleden, ereleden en donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die op grond van de statuten zijn toegekend, respectievelijk opgelegd.


Artikel 5. Lidmaatschap
5.1. Een aanvraag tot lidmaatschap kan uitsluitend via de website www.yoganederland.nl worden ingediend. Het bestuur beslist op voordracht van
de toelatingscommissie over toelating.
5.2. Het bestuur beslist zowel over de categorie waartoe het kandidaat-lid zal gaan behoren als ook over eventuele wijzigingen in deze.
5.3. Bij niet-toelating door het bestuur kan een commissie van beroep alsnog tot toelating besluiten.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap
6.1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden
b. via schriftelijke opzegging via de post of per email door het lid
c. door opzegging namens de VYN. Dit kan geschieden: wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld; wanneer het lid de verplichtingen naar de VYN niet nakomt; alsook wanneer redelijkerwijs van de VYN niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opgave geschiedt schriftelijk met opgaven van redenen.
d. door ontzetting: deze kan alleen worden uitgesproken als een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de VYN handelt of de VYN op onredelijke wijze benadeelt.
6.2. Opzegging namens de VYN geschiedt door het bestuur per e-mail.
6.3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de VYN kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd als van de VYN of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging door het lid dient per e-mail te geschieden. Deze is geldig met ontvangstbevestiging door de ledenadministratie.
6.4. Een opzegging die in strijd is met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waarop was opgezegd.
6.5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6.6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
6.7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de VYN en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap kan betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij de secretaris van de VYN. Voor de behandeling van het beroep wordt een commissie van beroep samengesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
6.8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft evenwel de jaarlijkse bijdrage voor het geheel van het jaar verschuldigd.

 

Artikel 7. Rechten en verplichtingen
7.1. De rechten en verplichtingen van docenten in opleiding, leden VYN-500 en VYN-200, senior leden, ereleden en donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
7.2. Opzegging namens de VYN geschiedt via e-mail door de ledenadministratie.


Artikel 8. Jaarlijkse bijdrage
8.1. De docenten in opleiding, leden VYN-500 en VYN-200 en seniorleden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
8.2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen een gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting tot het betalen van een bijdrage.
8.3. Ereleden zijn vrijgesteld van de betalingsverplichting van de jaarlijkse bijdrage.


Artikel 9. Rechten docenten in opleiding en donateurs
Behalve de overige rechten die aan docenten in opleiding, leden VYN-500 en VYN-200, senior leden, ereleden en donateurs bij of op grond van deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de VYN georganiseerde evenementen bij te wonen.


Artikel 10. Bestuur
10.1. Het bestuur bestaat uit minstens drie en hoogstens negen meerderjarige personen die door de algemene vergadering worden benoemd. Bestuurders worden benoemd uit de leden of buiten de leden. De meerderheid van de bestuursleden dient lid te zijn van de VYN. De omvang van het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
10.2. De benoeming van bestuursleden geschiedt op de voordracht van het bestuur of van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene ledenvergadering meegedeeld. Een voordracht door leden moet uiterlijk drie dagen voor de dag van de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.
10.3. Een kandidaat is tot bestuurslid benoemd als de algemene ledenvergadering voor deze persoon stemt zoals bepaald is in het Huishoudelijk Reglement.
10.4. Is er geen voordracht, dan kan de Algemene Ledenvergadering uit of buiten de leden bestuursleden benoemen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen.


Artikel 11. Einde bestuurslidmaatschap
11.1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij/zij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
11.2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar benoeming af volgens en door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is eenmaal herkiesbaar. In een bijzondere situatie kan, uitsluitend met toestemming van de algemene ledenvergadering, van deze regel worden afgeweken.
11.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de VYN;
b. door bedanken.


Artikel 12. Bestuur, taak en vertegenwoordiging
12.1. Het bestuur wijst een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk van hen uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden, maar onverenigbaar zijn de functies voorzitter en secretaris en de functies voorzitter en penningmeester.
12.2. Van alle vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt door de secretaris/notulist. De notulen worden goedgekeurd in de eerstvolgende vergadering.
12.3. Wanneer het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
12.4. Het bestuur houdt zich het recht voor aan derden die geen lid zijn van de VYN zo nodig advies en/of bijstand te vragen.
12.5. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies en/of personen.
12.6. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de VYN zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
12.7. Het bestuur stelt een Raad van Advies (RvA) in, bestaande uit twee leden en twee oud-bestuursleden. De raadsleden krijgen een benoeming voor drie jaar. De RvA neemt kennis van alle lopende zaken en kan gevraagd en ongevraagd adviseren. De RvA vergadert drie keer per jaar in aanwezigheid van minimaal een bestuurslid. De RvA heeft tijdens de algemene ledenvergadering het recht een onderwerp toe te lichten of de vergadering van advies te voorzien.
12.8. Het bestuur behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvA nodig voor:
12.8.1. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen die een bedrag of waarde van twintigduizend euro (€ 20.000, -) te boven gaan, dit alles onverminderd het bepaalde onder 12.8.2.
12.8.2.
• het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van onroerende zaken;
• het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de VYN een bankkrediet wordt verleend;
• het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de VYN verleend bankkrediet;
• het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
12.9. Het bestuur stelt met goedkeuring van de algemene ledenvergadering een Huishoudelijk Reglement vast dat niet in strijd mag zijn met de wet of met de statuten.
12.10. De VYN wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris gezamenlijk.
12.11. Voor het beschikken over banktegoeden is de handtekening van de penningmeester of diens gemachtigde voldoende.


Artikel 13. Rekening en verantwoording
13.1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
13.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de VYN zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
13.3. Het bestuur brengt een jaarverslag uit over de gang van zaken van de VYN. De balans, de staat van baten en lasten en het beleid over een verenigingsjaar worden ter goedkeuring aangeboden aan de algemene ledenvergadering, waarna de stukken worden ondertekend door de bestuurders.
13.4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
13.5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de VYN te geven.
13.6. De opdracht van de kascommissie kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
13.7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 13.2 en 13.3, tien jaar lang te bewaren.

Artikel 14. Algemene Ledenvergadering
14.1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de VYN alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
14.2.1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ALV gehouden. In de jaarvergadering komen onder andere aan de orde:
a. Het jaarverslag bedoeld in artikel 13, met het verslag van de in de vergadering benoemde kascommissie.
b. De vaststelling van de hoogte van de contributie voor het jaar volgend op het jaar waarin de vergadering wordt gehouden.
c. De benoeming van de in artikel 13 genoemde kascommissie voor het volgende verenigingsjaar.
d. De voorziening van vacatures.
e. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproep voor de vergadering.
14.2.2 Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur wenselijk acht.
14.2.3. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende der stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer acht weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. Dan kunnen de verzoekers anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.


Artikel 15. Toegang en stemrecht
15.1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden vanuit de volgende categorieën: docenten in opleiding, VYN-500, VYN-200 en bestuursleden van de VYN.
Docenten in opleiding, seniorleden, ereleden en donateurs hebben toegang tot de algemene ledenvergadering, maar geen stemrecht.
15.2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen, beslist de algemene ledenvergadering.
15.3. Bestuursleden en de overige in artikel 4 sub 1 bedoelde personen hebben één stem.
15.4. Een stemgerechtigd lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn/haar stem na kennisgeving en met goedkeuring van het bestuur tot een maximum van zes volmachten per lid.
15.5. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die zichzelf, zijn/haar partner of zijn/haar bloedverwanten in rechte lijn betreffen.


Artikel 16. Voorzitterschap/notulen
16.1. De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de VYN of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
16.2. Van de algemene ledenvergadering worden notulen gemaakt. De conceptnotulen worden tezamen met de agenda bij de uitnodiging voor een algemene ledenvergadering toegezonden. Na goedkeuring door de algemene ledenvergadering ondertekenen de voorzitter en secretaris de notulen.


Artikel 17. Besluitvorming van de algemene ledenvergadering
17.1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister, bedoeld in artikel 4. De termijn van de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen. Hetzelfde geldt voor de situatie zoals bedoeld in artikel 14.2.3.
17.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 13.
17.3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
17.4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
17.5. Bij meerdere kandidaten voor een bestuursfunctie zal de stemming altijd vertrouwelijk via stembriefjes geschieden.
Indien bij een verkiezing van bestuursleden niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, moet een tweede stemming plaatsvinden tussen de voorgedragen kandidaten. Heeft opnieuw niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft gekregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij genoemde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het minste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het minste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
17.6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
17.7. Stemmingen over bestuursleden geschieden schriftelijk. Alle andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
17.8. Het in de algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover niet gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
17.9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid 8 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigd aanwezig lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 18. Statuten
18.1. In de statuten van de VYN kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
18.2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
18.3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig is of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden uiterlijk binnen zes weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
18.4. De statutenwijziging treedt in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.


Artikel 19. Ontbinding
19.1. De VYN kan worden opgeheven door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
19.2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

Log in

Hier is de login plek waar jij als erkend yogadocent en lid van de Vereniging Yogadocenten Nederland kunt inloggen voor extra informatie en het bijwerken van je bijscholingspunten, je gegevens in de zoekportal www.ikzoekeenyogadocent.nl en meer.

Staan je gegevens juist in het www.ikzoekeenyogadocent.nl zoekportal? Zo niet, log in en pas je gegevens aan. Check hier hoe je gevonden wordt.

Lukt inloggen niet, mail dan naar ledenadministratie@yoganederland.nl

Ik wil een nieuw wachtwoord

Inloggen is helaas op dit moment nog niet mogelijk.